Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική. Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση του καρκίνου στομάχου. Πολλές σοβαρές και αξιόπιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν αποτύχει να αναδείξουν κάποιο κλινικό όφελος σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Στο πλαίσιο αυτό και η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η χρήση της ρομποτικής πλατφόρμας δεν προσφέρει κανένα όφελος στον ασθενή, όσον αφορά τις περιεγχειρητικές επιπλοκές, τη διεγχειρητική απώλεια αίματος, την ασφάλεια και το χρόνο νοσηλείας. Αντίθετα αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης καθώς και το κόστος αυτής.

Πολυκεντρική Προοπτική Συγκριτική Μελέτη Ρομποτικής έναντι Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Γαστρικό Αδενοκαρκίνωμα.

Kim, Hyoung-Il MD; Han, Sang-Uk MD; Yang, Han-Kwang MD; Kim, Young-Woo MD; Lee, Hyuk-Joon MD; Ryu, Keun Won MD; Park, Joong-Min MD; An, Ji Yeong MD; Kim, Min-Chan MD; Park, Sungsoo MD; Song, Kyo Young MD; Oh, Sung Jin MD; Kong, Seong-Ho MD; Suh, Byoung Jo MD; Yang, Dae Hyun MD; Ha, Tae Kyung MD; Kim, Youn Nam PhD; Hyung, Woo Jin MD, PhD

Περίληψη

Σκοπός: Να συγκρίνει τα βραχυπρόθεσμα χειρουργικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κόστους της ρομποτικής και λαπαροσκοπικής γαστρεκτομής.

Εισαγωγή: Παρά την έλλειψη υποστηρικτικών στοιχείων, η ρομποτική χειρουργική υιοθετείται όλο και περισσότερο ως μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για τη θεραπεία του καρκίνου στομάχου λόγω της υποτιθέμενης τεχνικής υπεροχής της έναντι της συμβατικής λαπαροσκόπησης.

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική, πολυκεντρική συγκριτική μελέτη. Οι ασθενείς ταιριάστηκαν ανάλογα με τον χειρουργό, την έκταση της γαστρικής εκτομής και το φύλο. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η νοσηρότητα και η θνησιμότητα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με βάση την πρόθεση για θεραπεία και ανά πρωτόκολλο.

Αποτελέσματα: Συνολικά 434 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, λαμβάνοντας θεραπεία είτε με ρομποτική (n = 223) λαπαροσκοπική (n = 211) γαστρεκτομή με ανάλυση για πρόθεση-θεραπείας, και ένα σύνολο 370 ασθενών (n = 185 ανά θεραπεία) συγκρίθηκαν σε ανάλυση ανά πρωτόκολλο. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο αναλύσεων. Στην ανάλυση ανά πρωτόκολλο, και οι δύο ομάδες έδειξαν παρόμοια συνολικά ποσοστά επιπλοκών (ρομποτική = 11.9% vs λαπαροσκοπική = 10.3%) και μείζονα ποσοστά επιπλοκών (ρομποτική = 1.1% vs λαπαροσκοπική = 1.1%) χωρίς εγχειρητική θνησιμότητα σε καμία από τις δύο ομάδες. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ρομποτική χειρουργική έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο επέμβασης (ρομποτική = 221 λεπτά vs λαπαροσκοπική = 178 λεπτά; P < 0.001) και σημαντικά μεγαλύτερο συνολικό κόστος (ρομποτική = US$13,432 vs λαπαροσκοπική = US$8090; P < 0.001), σε σύγκριση με όσους υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική γαστρεκτομή. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ως προς την εκτιμώμενη απώλεια αίματος, τα ποσοστά μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο, την επαναφορά στη σίτιση ή τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο.

Συμπεράσματα: Η χρήση ρομποτικών συστημάτων θεωρείται ότι παρέχει ένα τεχνικά ανώτερο χειρουργικό περιβάλλον για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Ωστόσο, η ανάλυση των περιεγχειρητικών αποτελεσμάτων έδειξε ότι η ρομποτική γαστρεκτομή δεν είναι ανώτερη από τη λαπαροσκοπική γαστρεκτομή. Ταυτοποίηση κλινικών δοκιμών: NCT01309256.

Copyright (C) 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

Πηγή: Annals of Surgery