Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Η πλήρως λαπαροσκοπική γαστρεκτομή με μηχανική αναστόμωση με ευθύγραμμο κοπτοράπτη είναι μια εφικτή επιλογή για ασθενείς με καρκίνο στομάχου με ορισμένα πιθανά μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα όπως, μικρότερη πιθανότητα αναστομωτικής στένωσης και λιγότερες περιπτώσεις εντερικής απόφραξης λόγω συμφύσεων.

Πλεονέκτημα της Πλήρως Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής με μηχανική αναστόμωση με ευθύγραμμο κοπτοράπτη: Μια μακροχρόνια μελέτη follow-up

Ann Surg. 2013 Apr 1. [Epub ahead of print]
Okabe, Hiroshi MD, PhD; Obama, Kazutaka MD, PhD; Tsunoda, Shigeru MD, PhD; Tanaka, Eiji MD, PhD; Sakai, Yoshiharu MD, PhD
Department of Surgery, Graduate School of Medicine Kyoto University, Kyoto, Japan.

Περίληψη

Εισαγωγή: Διενεργήθηκε πλήρως λαπαροσκοπική γαστρεκτομή με ενδοσωματική αναστόμωση για την επίτευξη ασφαλέστερης αναστόμωσης και μικρότερων ουλών. Αν και αρκετές αναφορές έχουν δείξει τη σκοπιμότητα της μηχανικής αναστόμωσης με ευθύγραμμο κοπτοράπτη, δεν υπάρχουν μελέτες μεγάλου αριθμού ασθενών που να αξιολογούν τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές και τα λειτουργικά αποτελέσματα.

Μέθοδοι: Αυτή η αναδρομική μελέτη περιελάμβανε 345 ασθενείς που είχαν σκοπό να υποβληθούν σε τελείως λαπαροσκοπική περιφερική ή ολική γαστρεκτομή με αναστόμωση με μηχανική αναστόμωση με ευθύγραμμο κοπτοράπτη μεταξύ Σεπτεμβρίου 2005 και Ιανουαρίου 2012. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές, καθώς και τα ενδοσκοπικά ευρήματα, αλλαγές στο σωματικό βάρος και τη λευκωματίνη ορού.

Αποτελέσματα: Η πλήρως λαπαροσκοπική γαστρεκτομή επιτεύχθηκε με επιτυχία σε 342 ασθενείς (99,1%). Βραχυπρόθεσμες επιπλοκές εμφανίστηκαν σε 59 ασθενείς (17,3%). Επιπλοκές που σχετίζονται με την ανακατασκευή παρατηρήθηκαν σε 19 ασθενείς (5,6%). Τρεις ασθενείς με αναστομωτική διαφυγή χρειάστηκαν επανεπέμβαση. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε αναστομωτική στένωση σε μια μέση περίοδο παρακολούθησης 29,6 μηνών. Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε επείγουσα επέμβαση για εσωτερική κήλη μετά από ολική γαστρεκτομή. Εντερική απόφραξη από συμφύσεις παρατηρήθηκε σε 5 ασθενείς (1,5%), αλλά όλες λύθηκαν αυτόματα χωρίς χειρουργική επέμβαση. Η απώλεια σωματικού βάρους στα 2 χρόνια μετά την περιφερική και ολική γαστρεκτομή ήταν 7,2% και 13,9%, τα οποία ήταν παρόμοια με προηγούμενες αναφορές ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.

Συμπεράσματα: Η πλήρως λαπαροσκοπική γαστρεκτομή με μηχανική αναστόμωση με ευθύγραμμο κοπτοράπτη είναι μια εφικτή επιλογή για ασθενείς με καρκίνο στομάχου με ορισμένα πιθανά μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα όπως μικρότερη πιθανότητα αναστομωτικής στένωσης και λιγότερες περιπτώσεις εντερικής απόφραξης λόγω συμφύσεων.

PubMed link