Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια από τις συχνότερες αιτίες χρόνιου βήχα και ένας δυνητικός παράγοντας κινδύνου για παροξυσμούς Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την συχνότητα εμφάνισης και τους παράγοντες κινδύνου της ΓΟΠ σε ασθενείς με ΧΑΠ καθώς και την συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και παροξυσμών ΧΑΠ.

BMC Pulmonary Medicine
A National Cross-sectional Cohort Study
Jinhee Kim, Jin Hwa Lee, Yuri Kim, Kyungjoo Kim, Yeon-Mok Oh, Kwang Ha Yoo, Chin Kook Rhee, Hyoung Kyu Yoon, Young Sam Kim, Yong Bum Park, Sei Won Lee, Sang Do Lee
BMC Pulm Med. 2013;13(51) 

Περίληψη

Εισαγωγή: Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες χρόνιου βήχα και ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου για τον παροξυσμό της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπολασμού και των παραγόντων κινδύνου της ΓΟΠ σε ασθενείς με ΧΑΠ και η συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και παρόξυνσης ΧΑΠ.

Μέθοδοι: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την Εθνική Βάση Δεδομένων Ασφάλισης Υγείας της Κορέας. Τα άτομα ήταν 40 ετών και άνω, που είχαν ΧΑΠ ως πρωτογενή ή δευτερογενή διάγνωση και χρησιμοποιούσαν πόρους υγειονομικής περίθαλψης για να λάβουν συνταγές φαρμάκων για ΧΑΠ τουλάχιστον δύο φορές το 2009. Πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση μιας μεταβλητής για να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ ΧΑΠ και ΓΟΠ, και στη συνέχεια ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με προσαρμογή για αρκετούς συγχυτικούς παράγοντες.

Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ΓΟΠ σε ασθενείς με ΧΑΠ ήταν 28% (39.987/141.057). Η ηλικία, το γυναικείο φύλο, ο τύπος ασφάλισης ιατρικής βοήθειας, η νοσηλεία και η επίσκεψη στα επείγοντα περιστατικά συσχετίστηκαν με ΓΟΠ. Τα περισσότερα φάρμακα για τη ΧΑΠ εκτός από τους εισπνεόμενους μουσκαρινικούς ανταγωνιστές συσχετίστηκαν με ΓΟΠ. Η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η παρουσία ΓΟΠ συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας (OR 1.54, CI 1.50 – 1.58, p<0.001) και συχνές επισκέψεις στα επείγοντα (OR 1.55, CI 1.48 to 1.62, p<0.001).

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της ΓΟΠ σε ασθενείς με ΧΑΠ ήταν υψηλός. Η τρίτη ηλικία, το γυναικείο φύλο, ο τύπος ασφάλισης ιατρικής βοήθειας και πολλά φάρμακα για τη ΧΑΠ εκτός από τους εισπνεόμενους μουσκαρινικούς ανταγωνιστές συσχετίστηκαν με το ΓΟΠ. Η παρουσία ΓΟΠ συσχετίστηκε με έξαρση της ΧΑΠ.

Full Article- Medscape Link