Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή για Καρκίνο Οισοφάγου

Οι πολλές παραλλαγές τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής οισοφαγεκτομής (Minimally Invasive Esophagectomy – MIE) περιπλέκουν τη συζήτηση για τον καθορισμό της βέλτιστης χειρουργικής προσέγγισης για τη θεραπεία του καρκίνου οισοφάγου. Απαιτούνται τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που συγκρίνουν τη MIE με τη συμβατική ανοιχτή οισοφαγεκτομή για να αποσαφηνιστεί η ιδανική διαδικασία με τη χαμηλότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα, την καλύτερη ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση και τη μακροχρόνια επιβίωση.

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή για καρκίνο οισοφάγου: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και νοσοκομειακή εμπειρία
Maki Yamamoto, MD, Jill M. Weber, MPH, Richard C. Karl, MD, FACS, and Kenneth L. Meredith, MD, FACS

Εισαγωγή: Ο καρκίνος οισοφάγου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στον κόσμο. Αρκετές τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής οισοφαγεκτομής (MIE) έχουν περιγραφεί και αντιπροσωπεύουν μια ασφαλή εναλλακτική για τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου οισοφάγου σε επιλεγμένα κέντρα με μεγάλο όγκο και χειρουργούς με εμπειρία σε ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις.

Μέθοδοι: Οι συγγραφείς εξέτασαν τις πιο πρόσφατες και μεγαλύτερες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στην ιατρική βιβλιογραφία που ανέφεραν τα αποτελέσματα για τις τεχνικές MIE.

Αποτελέσματα: Σε μεγαλύτερες σειρές, η MIE έχει αποδειχθεί ότι είναι ισοδύναμη σε μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα με την ανοιχτή οισοφαγεκτομή. Επιπλέον, η MIE έχει συσχετιστεί με λιγότερη απώλεια αίματος, μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένο χρόνο παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συντομότερη διάρκεια παραμονής συνολικά στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τις συμβατικές ανοιχτές προσεγγίσεις. Παρά τα περιορισμένα δεδομένα, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική διαφορά στην επιβίωση για συγκεκριμένο στάδιο νόσου μεταξύ της ανοιχτής οισοφαγεκτομής και της ΜΙΕ.

Συμπεράσματα: Οι πολλές παραλλαγές τεχνικών MIE περιπλέκουν τη συζήτηση για τον καθορισμό της βέλτιστης χειρουργικής προσέγγισης για τη θεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου. Απαιτούνται τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που συγκρίνουν τη MIE με τη συμβατική ανοιχτή οισοφαγεκτομή για να αποσαφηνιστεί η ιδανική διαδικασία με τη χαμηλότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα, την καλύτερη ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση και τη μακροχρόνια επιβίωση.