Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για καρκίνο στομάχου

Σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση μόνο, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό συνολικής επιβίωσης ή πλήρη εκτομή (εκτομή R0). Δεν αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία. Αυτή η μετα-ανάλυση δεν έδειξε όφελος επιβίωσης για το συνδυασμό προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και χειρουργικής επέμβασης.

Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για καρκίνο στομάχου – Μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών

Yi Liao, Zu-li Yang, Jun-sheng Peng, Jun Xiang, Jian-ping Wang
J Gastroenterol Hepatol. 2013;28(5):777-782.

Περίληψη

Εισαγωγή και σκοπός: Αν και η επίδραση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας στον καρκίνο στομάχου έχει μελετηθεί εκτενώς, τα δεδομένα σχετικά με το όφελος επιβίωσης εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενα. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προεγχειρητικής (neoadjuvant) χημειοθεραπείας που ακολουθείται από χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου.

Μέθοδοι: Αναζητήσαμε συστηματικά ηλεκτρονικά μέσα από τις βάσεις δεδομένων των PUBMED, EMBASE, China Biological Medicine και China National Knowledge Infrastructure Whole Article για μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το 1975. Δύο ειδικοί αξιολογητές πραγματοποίησαν ανεξάρτητα τις σχετικές ανασκοπήσεις και αναζήτησαν με μη αυτόματο τρόπο αναφορές σε αυτές για πρόσθετες μελέτες. Τα αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν με μετα-ανάλυση περιελάμβαναν το συνολικό ποσοστό επιβίωσης, το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, το ποσοστό πλήρους εκτομής R0, το αποτέλεσμα της υποσταδιοποίησης (downstaging), τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και την περιεγχειρητική θνησιμότητα.

Αποτελέσματα: Έξι τυχαιοποιημένες μελέτες με 781 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Το OR (95% confidence interval; P-value), που εκφράζεται ως προεγχειρητική χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση έναντι μόνο χειρουργικής επέμβασης, ήταν 1,16 (0.85–1.58; P = 0.36) για τη συνολική επιβίωση, 1.24 (0.78–1.96; P = 0.36) για την πλήρη εκτομή R0, 1.25 (0.75–2.09; P = 0.39) για μετεγχειρητικές επιπλοκές, και 3.60 (0.59–22.45; P = 0.17) για περιεγχειρητική θνητότητα.

Συμπεράσματα: Σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση μόνο, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό συνολικής επιβίωσης ή πλήρη εκτομή (εκτομή R0). Δεν αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία. Αυτή η μετα-ανάλυση δεν έδειξε όφελος επιβίωσης για το συνδυασμό προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και χειρουργικής επέμβασης.

PubMed Link